סמינר שלוש הדתות, ירושלים 2005
2005-12-04 - 2005-12-12,
תיאור הפרויקט:

"Lets meet the three cultures" training course, Jerusalem 2005