Conflict managment seminar - Moldova
2008-07-09 - 2008-07-13,
Project description:

כחלק מתכנית קשת, אנו נשתתף בסמינר לסיכום תהליכים בתכנית. במקביל, יעסוק הסמינר בפיתוח שיטות לפתרון קונפליקטים בדרכים לא אלימות. המדינות המשתתפות הן כל החברים בתכנית קשת. הרישום פתוח למשתתפי תכנית קשת בלבד.